Dôstojné podmienky pre seniorov

Výhodné stravovanie pre všetkých záujemcov z radov dôchodcov i počas školských prázdnin

Kvalitné priestory pre záujmovú činnosť

Opatrovateľská služba v požadovanej kapacite

Problematika seniorov sa týka nás všetkých, dokonca i našich detí. To si uvedomuje aj odborný tím Pavla Bečarika. V Spišskej Novej Vsi sa našim dôchodcom dlhodobo venuje veľká pozornosť, o čom svedčí stav tunajšieho domova dôchodcov a obytných domov osobitného určenia na Fabiniho a Levočskej ulici. Aktívne sú i kluby dôchodcov v centre mesta aj v Novoveskej Hute. Spolupráca so Spišskou katolíckou charitou bola v posledných rokoch nadštandardná a vďaka nej mohol vzniknúť aj denný stacionár na Slovenskej ulici.

Mesto našim seniorom umožňuje získať výhodné stravovanie v základných školách alebo zabezpečenie stravy s rozvozom do domácnosti. Tú zabezpečuje domov dôchodcov. Dopyt po týchto službách však rastie. No kapacitné možnosti už neumožňujú vyhovieť všetkým.

Pre zabezpečenie tejto požiadavky budeme rokovať i s komerčnými poskytovateľmi stravovacích služieb v každej časti mesta, ktorým finančne prispejeme určitou finančnou čiastkou na podávanie stravy a aj počas školských prázdnin hlavne pre mobilných seniorov. Pre tých, ktorým už zdravotný stav neumožňuje poberať obedy takouto formou, zabezpečíme ich dovoz až do domácnosti (zameriame sa na logistiku). Budeme sa zaoberať aj možnosťou rozšírenia kapacity kuchyne v tunajšom domove dôchodcov.

V priestoroch v tunajšej detskej polikliniky (bývalá budova OV KSS) plánujeme vytvoriť dôstojné zázemie pre aktivity dôchodcov.

Nie menej významnou úlohou je zabezpečenie plnohodnotnej opatrovateľskej služby a hlavne v požadovanej kapacite. Nájdeme riešenie, aby sa k tejto službe dostal každý, kto ju potrebuje.