Nezabúdajme na seniorov

Dôchodok – slovo, pri ktorom seniori začínajú mať pocit, že sú pre spoločnosť nepotrební.
Mnohí sa uzavrú vo svojich domovoch, prestanú komunikovať s okolím, strácajú záujem
o dianie v spoločnosti. Zdá sa im, že už nepatria do tohto sveta, prestávajú mnohým veciam
rozumieť. Jedným z prostriedkov, ktorý pomáha zabrániť tomuto stavu je vzdelávanie
a získavanie nových vedomostí. Mnohí naši dôchodcovia neváhajú zasadnúť do školských
lavíc aby sa znovu, krôčik po krôčiku učili novým veciam. Vzdelávajú sa štúdiom na
univerzitách tretieho veku, kde získavajú informácie prinášané modernou dobou.
Zoznamujú sa s novými skutočnosťami, ktoré im pomáhajú odolávať nástrahám moderného
života. Cieľom štúdia je spríjemniť si svoju jeseň života. Zasadnú do školských lavíc vedľa
svojich bývalých spolužiakov, zaspomínajú na mladé časy a pri tom sa dozvedia veľa nových
vecí. Prednášky sa vyberajú na témy, ktoré ich zaujímajú najviac, aktuálne veci z oblasti
štátnej správy, samosprávy. Ani si to neuvedomujú, že sa  tým zapájajú do verejného života.

Spišská Nová Ves je jedným z mála miest na Slovensku, ktoré vytvára vhodné
podmienky pre vzdelávanie seniorov. Poskytuje zdarma priestory na prednášky. Už jedenásť
rokov sa mi darí pripraviť pre seniorov zmysluplné využitie voľného času a pripraviť im nové
zážitky. Som veľmi rada, že záujem o štúdium na Akadémii tretieho veku z roka na rok rastie.

Nie sú k tomu potrebné veľké finančné prostriedky, iba vzájomná spolupráca
samosprávy a zanietených ľudí, ktorým ide o dobrú vec.

Ľudia pre ktorých to robím si to zaslúžia. Treba málo k tomu, aby sme sa im vedeli
odvďačiť za prácu, ktorú pre nás urobili.

Bc. Ing. Janka Brziaková,
Kandidátka na poslankyňu
do MsZ Spišská Nová Ves